Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Perfect Earth BV (hierna: Perfect Earth) worden gesloten. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. Mochten niettemin op een overeenkomst zowel deze als andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, terwijl specifieke bepalingen van de voorwaarden in dat geval tegenstrijdig zijn, dan prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.

OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand nadat de bestelling of opdracht schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch bij Perfect Earth is ingediend en door Perfect Earth is aanvaard. De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten. Perfect Earth behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren indien niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan door Afnemer.

DIENSTVERLENING

Perfect Earth zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Perfect Earth heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan Afnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

PRIJZEN EN BETALING

Alle aangeboden prijzen zijn, indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, in euro en inclusief BTW. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan het verkrijgen van toegang tot de bestelde producten, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Indien Afnemer met prompte betaling op de vervaldatum van de bestelling in gebreke blijft, heeft Perfect Earth het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

LEVERING

Levering gebeurt binnen 2 weken na betaling van de factuur door Afnemer. Overschrijding van deze levertijd geeft Afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de zaken.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, merk-, model- databankrechten en knowhow – die rusten op en verbonden zijn aan de door Perfect Earth geleverde producten en/of diensten komen toe aan Perfect Earth en/of aan haar licentiegevers. De tussen Perfect Earth en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst houdt uitdrukkelijke geen overdracht in van die rechten aan Afnemer, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Perfect Earth en Afnemer is overeengekomen. Afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten die rusten op en verbonden zijn aan de door Perfect Earth geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is Afnemer niet toestaan de door Perfect Earth geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen. Indien Afnemer met de door Perfect Earth geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Perfect Earth en/of derden, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Perfect Earth tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Perfect Earth. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Perfect Earth en/of derden, dan is Perfect Earth gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan Afnemer op te schorten of te beëindigen. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom op of in de producten te verwijderen of te wijzigen. Het is Afnemer niet toegestaan de door Perfect Earth geleverde producten en/of diensten zonder toestemming van Perfect Earth te gebruiken, anders dan in het kader van het tussen Perfect Earth en Afnemer in de overeenkomst overeengekomen gebruik. De door Perfect Earth geleverde producten mogen door Afnemer niet aan derden worden verhuurd of verkocht.

AANSPRAKELIJKHEID

Perfect Earth voert de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit. Perfect Earth is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe van de Afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Perfect Earth. De aansprakelijkheid van Perfect Earth gaat nimmer verder dan de vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Perfect Earth zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie. Perfect Earth is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Afnemer en diens contractspartijen.

ONDERSTEUNING

Perfect Earth EDU is ontwikkeld voor gebruik in alle populaire internet browsers, waaronder inbegrepen Chrome, Safari, Firefox, Puffin en Edge. Internet Explorer wordt niet officieel ondersteund.

ONTBINDING

Perfect Earth kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan Afnemer met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst opschorten indien het faillissement of surseance van betaling van Afnemer is aangevraagd, dan wel uitgesproken of indien Afnemer door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een substantieel deel van zijn vermogen verliest. In het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Afnemer van verplichtingen jegens Perfect Earth. Voor zover Afnemer niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Perfect Earth de overeenkomst eerst ontbinden nadat Afnemer een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Perfect Earth het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Perfect Earth daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Perfect Earth geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Perfect Earth niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij Perfect Earth c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van Perfect Earth.

RECLAMES

Reclames dienen binnen één week na afleveringsdatum schriftelijk of elektronisch ter kennis van Perfect Earth te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door Perfect Earth geen schriftelijke of elektronische reclames zijn ontvangen, wordt Perfect Earth geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Wordt een reclame ingewilligd, dan kan naar keuze van Perfect Earth het geleverde voor rekening van Perfect Earth hersteld worden dan wel tot vervanging van het geleverde overgegaan worden, waarbij de vervoerskosten voor rekening van Perfect Earth komen. Reclames kunnen nimmer leiden tot verdere verplichtingen voor Perfect Earth.

PRIVACY

Perfect Earth zal de overeenkomst uitvoeren en de gegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Perfect Earth. Afnemer geeft hierbij toestemming aan Perfect Earth voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van Afnemer.

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen Perfect Earth en Afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit met Afnemer gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.